ดร.อุทัย  สวนกูล

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– ปริญญาเอก Doctor of Public Administration,  University of Northern Philippines

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

– อาจารย์และกรรมการหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์การทำงาน

– รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท TRUE CORPORATION PLC.

– ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะพิซซ่า คอมปะนีไทย จากัด

– ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย

– ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด

– ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– บุคลากร 3 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์พิเศษ

– อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

– เป็นผู้ริเริ่มโครงการสารวจค่าจ้างประจำปี ของ PMAT และเป็นหัวหน้าโครงการในปี 2544, 2545, 2546

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์